خدمات انفورماتیک مارکیز

Consulting

تیم انفورماتیک مارکیز همیشه در انجام پروژه های خود اصول کامل علمی و فنی را رعایت کرده و هیچ پروژه ای تاکنون توسط ما بدون آنالیز و تهیه گزارش شناخت کلید نخورده است و بر این باور هستیم که مبنای تعیین قیمت و انجام عملیاتی یک پروژه از مسیر آنالیز اولیه آن می گذرد که تجربه و تخصص ما در این امر همیشه چراغ راهی برای مشتریان ما بوده است